Selecteer een pagina

Huwelijksvoorwaarden verdienen ook een update!

Hof Den Haag heeft in april een uitspraak gedaan over de reikwijdte van een periodiek verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden (GHDHA:2018:1467). Daar waar meneer ten tijde van het sluiten van de huwelijksvoorwaarden ‘gewoon’ in loondienst was, heeft hij tijdens het huwelijk de overstap gemaakt naar de positie van directeur-grootaandeelhouder. In het periodieke verrekenbeding was echter geen ruimte gelaten voor zijn nieuwe positie en de gevolgen hiervan voor het gehanteerde inkomensbegrip.

Mevrouw meent dat de aandelen in de BV van meneer tot het te verrekenen vermogen behoren. De aandelen in de BV zijn echter niet volgestort met overgespaard inkomen en de opgepotte winsten in de BV vallen niet onder het inkomensbegrip. Volgens het Hof kan de redelijkheid en billijkheid de huwelijksvoorwaarden niet zo ver oprekken dat niet benoemd inkomen wél onder het inkomensbegrip van het periodiek verrekenbeding valt. Ook houdt het Hof rekening met het feit dat meneer geen overwegende zeggenschap heeft in de twee deelnemingen van de BV omdat hij afhankelijk is van zijn mede-aandeelhouders en de aandeelhoudersovereenkomst.

Het risico van het niet updaten van de huwelijksvoorwaarden komt voor rekening van mevrouw …